Witamy na stronach PL Broker Ubezpieczeniowy

Gwarancje

Działalność brokerską reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.).  Gwarancją niezależności brokera ubezpieczeniowego są m.in. wymienione w art. 24 przywołanej Ustawy zakazy, zgodnie z którymi nie może on:

  • wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych;
  • pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń;
  • być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń;
  • posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Istotną gwarancją zabezpieczenia interesów Klientów, wynikającą z art. 22 przywołanej Ustawy, jest nałożenie na brokera ubezpieczeniowego obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującego szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker wykonuje czynności brokerskie. Broker Ubezpieczeniowy Leszek Pawłowski posiada wykupioną polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z sumą ubezpieczenia w kwocie 1.000.000 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1.500.000 Euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Rynek ubezpieczeniowy:

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce to nie tylko Towarzystwa Ubezpieczeniowe, brokerzy i agenci ale również szereg instytucji, stowarzyszeń i organizacji pomocnych firmom i osobom prywatnym w sytuacjach tego wymagających. Oto ich lista:

Komisja Nadzoru Finansowego
Adres siedziby:
Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa
telefon: (022) 332 66 00
www.knf.gov.pl


Rzecznik Ubezpieczonych
Adres siedziby:
Al. Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa
telefon: (022) 333 73 26 - 28
www.rzu.gov.pl


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Adres siedziby:
ul. Płocka 9/11,
01-231 Warszawa
telefon: (022) 53 96 100
www.ufg.pl

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Adres siedziby:
ul. Świętokrzyska 14,
00-050 Warszawa
telefon: (022) 551 51 00
www.pbuk.com.pl


Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych

Adres siedziby:
Al. Jana Pawła II 34 lok.9,
00-141 Warszawa
telefon: (022) 828 43 49
www.polbrokers.pl


Polska Izba Ubezpieczeń
Adres siedziby:
ul. Wspólna 47/49,
00-684 Warszawa
telefon: (022) 420 51 05 - 06
www.piu.org.pl

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń
i Obsługi Ryzyka

Adres siedziby:
ul. Sabały 3,
02-174 Warszawa
telefon: (022) 431 91 00
www.igu.org.pl


Izba Gospodarcza
Towarzystw Emerytalnych

Adres siedziby:
Al. Jana Pawła II 34 lok.7,
00-141 Warszawa
telefon: (022) 620 67 68
www.igte.com.pl

PL Broker Ubezpieczeniowy © 2011 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja:Pro-Art

Adres

PL Broker Ubezpieczeniowy
Leszek Pawłowski
ul. Jana III Sobieskiego 10
82 - 200 Malbork

Kontakt

Tel./fax: 552723622
Tel. kom.: 666886940